Producten

Cool Tool Collective ontwikkelt assessment speciaal gericht op het snel en effectief bepalen van de maatregelen om de risico’s van dienst, applicatie of derde partij te verminderen.

Security Impact Assessment

Een Security Impact Assessment heeft als doel om het vereiste beschermingsniveau te bepalen. Het is een methodiek om te komen tot een logisch en samenhangend pakket van beveiligingsmaatregelen. De SIA wordt periodiek uitgevoerd, of bij iedere wijziging in de informatie infrastructuur of bij het ontwikkelen van nieuwe dienstverlening. 

De SIA kan op basis van verschillende normen worden uitgevoerd: de ISO 27001/27002, de NEN7510 voor de zorgsector en de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO).

Een SIA geeft de organisatie, rekening houdend met deze kaders, controle over (wijzigingen in) de informatie infrastructuur. De uitkomsten geven inzicht in de impact als niet wordt voldaan aan de aspecten beschikbaarheid integriteit en vertrouwelijkheid. Op basis hiervan kunnen de juiste maatregelen getroffen worden waardoor inbreuken op de BIVP worden geminimaliseerd.

Heeft u interesse in de Security Impact Assessment van Cool Tool Collective, neem dan contact met ons op via het contactformulier of mail direct naar CTC Assessments.

Third Party Assessment

Applicaties, algoritmen of data die niet in eigen huis worden bewerkt of beheerd kunnen onbekende risico’s vormen voor uw bedrijfsvoering. Daarnaast verlangen verschillende wetgeving en kaders, waaronder de AVG en de ISO27001, dat er inzicht is in de risico’s van deze derde partijen. Met de TPA kunnen de juiste vragen aan een leverancier worden gesteld om de risico’s van een leverancier in kaart te brengen en zo nodig extra eisen te stellen aan de leverancier.

Op basis van de BIVP en een korte interne vragenlijst wordt het risico en de kenmerken van de dienst vastgesteld. De vragen aan de derde partij worden hierop afgestemd. Dit zorgt ervoor dat de drukker van reclamefolders die alleen adresgegevens heeft als degene die uw database met al u gegevens beheerd een op het risico afgepaste set vragen en/of eisen krijgt. Op basis van de antwoorden van de derde partij kan een inschatting worden gemaakt of de derde partij in staat is goed met uw gegevens om te gaan en of er extra maatregelen genomen dienen te worden.

Heeft u interesse in de Third Party Assessment van Cool Tool Collective, neem dan contact met ons op via het contactformulier of mail direct naar CTC Assessments.

Algoritme Impact Assessment

Met het Algoritmen Impact Assessment (AIA) van Cool Tool Assessment kunt u snel en effectief bepalen welke maatregelen moeten worden genomen om algoritmen rechtmatig, transparant en op ethische wijze te gebruiken voor uw dienstverlening of de dienstverlening van uw leveranciers. 

 Op basis van de impact, het risico en het gebruik van het algoritme wordt een samenhangende set maatregelen voorgesteld. De AIA is van toepassing op alle typen algoritmen, van eenvoudige kennisregels tot, complexe kennissystemen, maar ook voor zelflerende en complexe AI-systemen. 

In de AIA zijn meerdere kaders opgenomen, zoals de richtlijnen van de Europese Commissie voor de regulering van Artificiële Intelligence, de “Richtlijnen voor het toepassen van algoritmen door overheden en publieksvoorlichting over data-analyses” van het ministerie van Justitie en Veiligheid en het Impact Assessment Mensenrechten en Algoritmen.

Heeft u interesse in de Algoritme Impact Assessment van Cool Tool Collective, neem dan contact met ons op via het contactformulier of mail direct naar CTC Assessments.

Data Privacy Impact Assessment

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) schrijft voor dat de mogelijke risico’s van een voorgenomen verwerking van persoonsgegevens inzichtelijk gemaakt moeten worden, zodat doeltreffende maatregelen genomen kunnen worden. Met het Data Privacy Impact Assessment (DPIA) van Cool Tool Collective worden eventuele risico’s snel en effectief inzichtelijk en worden de maatregelen geformuleerd. De tool van CTC levert een efficiënte en transparante methode zodat persoonsgegevens rechtmatig en veilig gebruikt worden.

Heeft u interesse in de Data Privacy Impact Assessment van Cool Tool Collective, neem dan contact met ons op via het contactformulier of mail direct naar CTC Assessments.